Kunnan asukkaiden asettaminen etusijalle työhönotossa

Kunta maksaa lähes 400.000 euroa ”sakkoa” Kelalle, koska se ei ole pystynyt työllistämään pitkä-aikaistyöttömiään ja vammaisiaan. Näiden yli sadan henkilön asema työmarkkinoilla on heikko siitä huolimatta, että kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Monet kunnat selviävät pienemmillä sakkomaksuilla, vaikka niiden työttömyysaste on Hattulaa heikompi.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kuntaliiton mukaan työnantajalla on kuitenkin oikeus kohdella työnhakijoita eri lailla, jos erilaiselle kohtelulle on laissa tarkoitettu oikeuttamisperuste. Erilaisen kohtelun tulee perustua työtehtävien laatuun ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin. Kohtelun tulee olla myös oikeasuhteista tavoitteeseen pääsemiseksi. Ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on oikeutettua, jos edellä mainittujen seikkojen lisäksi kohtelulla on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite tai jos erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.

Kuntalain säännös kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä voi muodostua hyväksyttäväksi perusteeksi ihmisten asettamiselle eri asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella. Kunnan asema työttömien työllistäjänä ja tähän liittyen kunnan merkittävä rooli työmarkkinatoimien tarjoajana voi olla laissa tarkoitettu oikeuttamisperuste.

Kuntaliitto katsoo, että jos kunta työnantajana katsoo tarpeelliseksi lain sallimalla tavalla edistää oman kunnan jäseniä työhönotossa, on tämä syytä kirjata yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Yhden-vertaisuussuunnitelman laadinnassa tulee huomioida erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet.

Kunnanhallituksen viime kesäkuussa hyväksymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman mukaan ”Rekrytointi toteutetaan yhdenvertaisesti riippumatta henkilön etnisestä taustasta, iästä, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä tekijästä”.

Hattulan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa muutettaisiin siten, että rekrytoinnissa etusijalle asetettaisiin sellaiset vammaiset, pitkäaikaistyöttömät ja osa-aikaisesti työllistyneet, joiden kotikunta on Hattula.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa