Hankintastrategian laatiminen Hattulan kunnalle

Uudet hankintalait tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistus on julkisten toimijoiden kannalta hyvin merkittävä. Esimerkiksi Hattulan kunnan hankintojen arvo on 25 M€:n luokkaa vuosittain. Näillä hankinnoilla voidaan vaikuttaa suuresti niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin kunnan elinvoi-maisuuteenkin sekä itse kuntatalouteen.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua kunnan tarjous-kilpailuihin suurten, yleensä kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Tähän uusi hankintalaki nimen-omaan tähtää, sillä se velvoittaa pilkkomaan suuret julkiset hankinnat osiin.

Pelkän hinnan sijaan on tarkasteltava laatua sekä laajempaa vaikuttavuutta. Usein halvin ratkaisu ei ole välttämättä paras. kuntatalouden kannalta kannattavinta on se, että raha on paikallisessa kierros-sa. Kokonaisvaltainen urakoiden, Hankkeiden ja investointien läpikäynti tuottaa kestäviä taloudelli-sia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Työllistämisehtoa voidaan käyttää suorana kriteerinä niin, että hanke tarjoaa työtä paikallisille pit-käaikaistyöttömille, iäkkäille, nuorille ja kehitysvammaisille. Vaikka erilaiset kriteerit saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia, voi kokonaisuus silti säilyä kustannustehokkaimpana vaihtoehtona, kun otetaan huomioon syntyneet säästöt eri sektoreilla.

Hankintojen ja niiden kriteerien selventämiseksi ehdotamme Hattulan hankintastrategian laatimista. Siihen kirjattaisiin, mitkä päämäärät ja painopisteet ovat kunnalle erityisen tärkeitä ja millä perus-tein hankintoihin verovaroja käytetään. Hankintastrategialla pyritään kehittämään suunnitelmalli-suutta ja resurssien kohdentumista.

Esimerkki: Hattulan kunta valmistaa vajaat 700.000 ateriaa vuodessa. Jos kunnan hankinnoissa pai-notetaan lähiruokaa, paikallisia tuotteita ja palveluja sekä kestävää tuotantoa, seuraukset ovat mer-kittäviä niin työllisyydessä, ruokaturvallisuudessa, huoltovarmuudessa kuin myös asenteissa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Hattulan kunta
1. Aloittaa välittömästi valmistelut kokonaisvaltaisen hankintastrategian laatimiseksi;
2. Ottaa tässä hankintastrategiassa erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tasa-vertaisen mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin sekä kiinnittää kriteereissä huomiota hinnan lisäksi laatuun sekä työllistämiseen ja muihin paikallisiin vaikutuksiin;
3. Toimeenpanee hankintastrategian ja seuraa sen toteutumista aktiivisesti.

Hattulassa 15. pnä tammikuuta 2018

Hattulan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa